Vedtægter for Horsens Firma- og familie Idræt

§1. Foreningens navn:

Foreningens navn er Horsens Firma- og Familie Idræt.
Initialer: HFI.
Stiftet den 19.5.1941.

§2. Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Horsens Kommune.

§3. Foreningens formål.

Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, fællesskaber og familien at fremme interessen for idræt, motion og samvær.

§4. Organisationsforhold:

4.1. Foreningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinier

 

§5. Medlemskab:

5.1. Foreningen, der er åben for alle, optager personer fra firma-, etats-, og brancheidrætsklubber og fællesskaber der er hjemmehørende i Horsens Kommune og omegnskommuner samt disses familier.

5.2. Endvidere optages personer, der er hjemmehørende i Horsens Kommune og omegnskommuner til individuelle- og holdidrætter.

5.3. Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.

5.4. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen i henhold til retningslinier herfor.

§6. Optagelse:

6.1. Optagelse af såvel aktive som passive medlemmer afgøres af bestyrelsen i henhold til retningslinier herfor.

6.2. For de under pkt. 5.1 nævnte klubber, indsendes ansøgning om optagelse bilagt fortegnelse over medlemmer samt kontaktpersoner.

§7. Udmeldelse:

7.1. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden for det udvalg hvorunder aktiviteten hører.

§8. Ordinært repræsentantskabsmøde:

8.1. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed. Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert år i marts måned. Mødet indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden vedlagt bilag udsendes senest 8 dage før repræsentantskabsmødet.

8.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter.
  2. Valg af dirigent.
  3. Beretning fra bestyrelsen.
  4. Beretning fra udvalgene.
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Godkendelse af næste års budget.
  9. Valg i henhold til lovene.
  10. Eventuelt.

8.3. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

8.4. Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt uanset de fremmødtes antal.

8.5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde holdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af klubberne under pkt. 5.1. fremsendes skriftlig motiveret dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§9. Afstemninger:

9.1. Stemmeberettigede er bestyrelsen, udvalg og to repræsentanter fra hver af de under § 5.1 nævnte klubber. Dog bortfalder denne ret såfremt en medlemsklub er i kontingentrestance.

9.2. Kun fremmødte har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

9.3. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot én stemmeberettiget repræsentant kræver det. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke.

9.4. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

9.5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 8.3 kan komme til behandling og afstemning.

§10. Valg:

10.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås , når et medlem er fyldt 18 år.

10.2. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse bestående af:

- Formand.

- Kasserer.

- Sekretær.

- Formand for Idrætsrådet.

- Pladsmand

-2 bestyrelsesmedlemmer

10.3. På ulige år vælges formand, idrætsrådsformand og 1 bestyrelsesmedlem.  På lige år vælges kasserer, sekretær, Pladsmand og 1 bestyrelsesmedlem. 

10.4. Bestyrelsen konstituerer hvert år sig selv med næstformand.

10.5. Ved forfald i utide supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg.

10.6. Repræsentantskabet vælger medlemmer til de faste udvalg i henhold til retningslinier herfor.

10.7. Repræsentantskabet vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert år. Repræsentantskabet vælger en revisorsuppleant.

10.8. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§11. Bestyrelsen:

11.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt fastsætter retningslinier for udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.

11.2. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem kan kræve skriftlig afstemning.

§12. Idrætsrådet:

12.1. Idrætsrådet består af 1 repræsentant fra hver af de faste aktivitetsudvalg.

12.2. Idrætsrådet varetager de fælles idrætslige opgaver i foreningen.

12.3. Idrætsrådet mødevirksomhed og opgaver fremgår af retningslinier herfor udarbejdet og fastsat af bestyrelsen.

12.4. Alle afgørelser i idrætsrådet træffes ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et rådsmedlem kræver det.

§13. Aktivitetsudvalg:

13.1. Udvalgene består af formand samt de for aktiviteten nødvendige antal udvalgsmedlemmer.

13.2. Udvalgenes mødevirksomhed og opgaver fremgår af retningslinier udarbejdet og fastsat af bestyrelsen.

§14. Øvrige udvalg:

14.1. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse ad hoc udvalg. Til disse udvalg kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og faste udvalg.

14.2. Bestyrelsen udpeger formand og medlemmer samt fastsætter retningslinier og budget.

§15. Medlemspligter:

15.1. Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinier.

15.2. Efter foreningens anvisninger påhviler det medlemmer, klubber og hold at afgive indberetning om medlemstal, navn, adresse og føselsdag/år. Endvidere skal ændringer i kontaktadresser omgående meddeles foreningen.

15.3. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer, klubber og hold fra deltagelse i turneringer, aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.

§16. Tegningsret:

16.1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver for at være gyldige en underskrift af formand og kasserer.

16.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves en godkendelse af repræsentantskabet samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

16.3. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

§17. Kontingent:

17.1. Kontingenter fastsættes hvert år på repræsentantskabsmødet efter indstilling fra bestyrelsen.

17.2. Alle kontingenter er forfaldne ved præsentationen.

17.3. Kontingentrestancer ud over 2 år medfører automatisk sletning af medlemsskabet.

§18. Regnskab og revision:

18.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

18.2. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab samt næste års budget til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

18.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

18.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen.

18.5. Revisionen skal gennem kontrol af bilag efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens bank- og girokonti.

18.6. Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

§19. Eksklusion:

19.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, klubber og hold, der bevisligt ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinier, eller udviser grov usportslig optræden i turneringer, aktiviteter og ved stævner.

19.2. Et kvalificeret flertal af bestyrelsen kan ekskludere et medlem af bestyrelsen, såfremt denne bevisligt arbejder til skade for foreningen.

19.3. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvortil de også har adgang under sagens behandling. Repræsentantskabet har den endelige afgørelse i alle sådanne sager.

§20. Våbenpåtegning:

20.1. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens skydeudvalgsformand forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter skydeudvalgets skøn, af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

20.2. En våbenpåtegning bortfalder, når medlemsskabet af foreningen ophører.

§21. Vedtægtsændringer:

21.1. Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelse, udvalg og medlemmer.

21.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne gyldige stemmer herfor på repræsentantskabmødet.

21.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af repræsentantskabets endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres af offentlige myndigheders eller organisationers krav, uden at pkt. 21.2. behøves at opfyldes.

§22. Foreningens opløsning:

22.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter stemmer herfor på 2 hinanden følgende og i samme anledning indkaldte repræsentantskabsmøder.

22.2. Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler i foreningen, træffer repræsentantskabsmødet beslutning om anvendelsen.

22.3. Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til en ordentlig afvikling af foreningen.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. maj 1941.

Senest ændret på repræsentantskabsmødet den 30. marts 1999.

                                                                                       Senest ændret på repræsentantskabsmødet den 14, marts 2022