REGLER FOR SKYDNING.

Sikkerhedsforhold.

Det er samtlige skytters pligt at kende og følge sikkerhedsbestemmelserne for skydning, samt de, for den pågældende skydebane, gældende bestemmelser. Overtrædelse heraf vil medføre påtale,samt i værste fald bortvisning.

Deltagerberettigede.

Der henvises til HFI's fællesbestemmelser afsnit 2 A-B-C.

Alder: Skytten skal være fyldt 15 år inden udløbet af sæsonen.

Baneleje.

A) 15 m

         Skydeudvalget lejer skydebaner og betaler den til enhver tid fastsatte
leje.
Der betales ingen særskilt baneleje af den enkelte skytte.

B) 50 m

        Hver enkelt skytte betaler en sæsonafgift, svarende til det beløb pr.
skytte, skydeudvalget betaler for leje af banerne.

Skiver.

        Ved 20 skuds serier (15 m) og 15 skuds serier (50 m) anvendes den til
enhver tid, af DFIF, godkendte skivetype. Skivesættet betales med den
af skydeudvalget fastsatte pris.

Aktivitetskort.

Der skal løses aktivitetskort. Prisen fastsættes af skydeudvalget.
Aktivitetskortet er gældende til 15 m og 50 m.

Patroner.

        Der henstilles til skytterne, at indkøb af patroner skal foregå gennem
skydeudvalget.
(Skive-og patronsalg er grundlaget for udvalgets økonomi).

Klassificering.

A) Til lokalt brug klassificeres en gang årligt. 15 m pr. 1. maj og
50 m pr. 1. oktober.
Gennemsnittet af samtlige lokale serier er grundlaget for klassificering.

B) Til kreds- lands-og åbne stævner klassificeres efter DFIF's gældende
regler.

Våbentype.

Der må kun anvendes våben der overholder DFIF regler for cal. 22 rifler.

Våbenudlån.

        Ingen våben må fjernes fra skydebanen, uden at bæreren er godkendt af
politiet, eller har våbenpåtegning, og er i besiddelse af en gyldig bære-
tilladelse, underskrevet af et af udvalgets medlemmer.

Er man ejer af en riffel cal. 22, skal man være i besiddelse af en gyldig
våbentilladelse/våbenlegimation.
Skydeudvalget vil forlange den forevist. Skydeudvalget er af politiet
godkendt til at give våbenpåtegning.

Våbenpåtegning til riffel call .22.

A) For at erhverve våbenpåtegning, skal skytten være medlem i Horsens
Firma Idræt og aktiv skydende mindst én sæson.

B) For at beholde den erhvervede våbenpåtegning skal skytten fortsat være
aktiv skydende medlem.

C) Ved aktiv skydende forståes, at skytten skal være mødt mindst 10
skydeaftener og have gennemført mindst 10 skydninger inden for en
sæson.

D) Er en skytte med våbenpåtegning ikke mere aktiv skydende, eller medlem
af Horsens Firma Idræt, vil våbenpåtegningen blive inddraget.

Iøvrigt henv. til Justitsministeriets bekendtgørelse og cirkulære af den
29. august 1995.

Våbenpåtegning til pistol call .22.

A) For at erhverve våbenpåtegning skal skytten være fyldt 20 år, være
medlem af Horsens Firma Idræt, og aktiv skydende i mindst 2 år.

B) For at beholde den erhvervede våbenpåtegning skal skytten fortsat være
aktiv skydende medlem.

C) Ved aktiv skydende forståes, at skytten skal være mødt mindst 10
skydeaftener og have gennemført mindst 10 skydninger inden for en
sæson.

D) Er en skytte med våbenpåtegning ikke mere aktiv skydende, eller medlem
af Horsens Firma Idræt, vil våbenpåtegningen blive inddraget.

Iøvrigt henv. til Justitsministeriets bekendtgørelse og cirkulære af den
29. august 1995.

Stævner.

        Firmaskytter kan deltage i DFIF's lands,- kreds-og åbne stævner. (Se
DFIF's generelle bestemmelser).

 

Skyttenåle

Skyttenåle kan erhverves når følgende krav er opfyldt:.

1. Skytten skal forud meddele at der skydes til mærke.
2. Skydning skal omfatte 4 serier a 20 skud. DFIF godkendt skive skal
benyttes.
3. Skydningen skal foretages efter DFIF´s generelle bestemmelser.

Mærkekrav riffel 15 m.:

 

Fritstående Albue-/riffelstøtte & veteranskytter
Guld: 740 point Guld: 780 point
Sølv: 712 point Sølv: 765 point
Bronze: 680 point Bronze: 750 point-

 

 

 Mærkekrav pistol 15 m.:

 

Fritstående skytter med én-håndsfatning Fritstående skytter med to-håndsfatning
Guld: 680 point Guld: 700 point
Sølv: 620 point Sølv: 640 point
Bronze: 560 point Bronze: 580 point

 

 

Lokale Konkurrencer.

A) Individuel 15 m/ 50 m:

        Af samtlige lokale serier (træning-hold-pokal) udregnes hver enkelt
skyttes gennemsnit, og der gives præmier i forhold til antal skytter i
hver klasse.
Der kræves dog mindst 10 serier på 15 m. og mindst 5 serier på 50 m.

B) Hold 15 m:

Ved sæsonstart kan de enkelte foreninger tilmelde hold til
holdturneringen. (Se bilag ).

C) Brinch pokal riffel 15 m.

        Vandrepokal udsat af slagtermester Brinch i 1980. Denne pokal skydes
der om i dameklasserne. (Se bilag 2).

D) Egnssparekassens pokal riffel 15 m:

        Vandrepokal udsat af Egnssparekassen i 1980 tildeles den skytte, i
fritstående klasser, der har opnået den bedste personlige fremgang i
forhold til det foregående års resultat.

E) Danisco flexible Raackmann pokal pistol 15 m:

        Vandrepokal udsat i 1996 tildeles den skytte der har opnået den bedste
personlige fremgang i forhold til foregående års resultat.

F) "Fiduspokalen" 15 m:

Skænket af Horsens Skyttekreds. Der skydes om denne pokal på
festskive.
(1 hold pr. firma - 3 skytter pr. hold - fritstående).

G) Festskydning 15 m/50 m:

   I forbindelse med sæsonafslutningen skydes der forskellige
festskydninger, hvortil der udsættes diverse præmier.

H) Vandrepokal 50 m:

   I samtlige klasser skydes der om en vandrepokal (Se bilag 3).

Øvrige forhold.

        Med hensyn til skydestilling, påklædning, skivebedømmelse,
klasseinddeling, stævnedeltagelse m.m. henvises der til DFIF's generelle
bestemmelser.

Tvivlsspørgsmål.

        Opstår der tvivl om forhold vedrørende skydning, er det ovennævnte
fællesbestemmelser der skal ligge til grund for en afgørelse, dog har
skydeudvalget ret til at henvise til HFI's fællesbestemmelser, hvad angår
lokale forhold.

Ansvar.

        Da det, ifølge loven, er skydeudvalget der har det endelige ansvar for
skydningens afvikling, skal udvalgets henstillinger og forordninger altid
følges.

Bilag 1.

Regler for firma-holdturnering.

Deltagerberettiget:

   Alle firmahold der opfylder HFI's fællesbestemmelser.

A) Holdsammensætning.

        Sammensætningen er fri. D,v.s. at et hold kan mixes. Det er antal
herre/damer der bestemmer herre/dame række.

B) Ændring af hold.

        Såfremt en holdskytte af en eller anden grund ophører med at skyde den
resterende del af sæsonen, kan han/hun erstattes af en ny skytte,
såfremt dennes gennemsnit ikke ville medføre, at holdet skulle placeres i
en højere pulje.

C)    Antal skud:

Der skydes efter DFIF´s generelle bestemmelser såvel riffel som pistol.

D) Skydetid.

   30 min. - incl. prøveskud.

E) Skydeaften.

        De, på turneringsplanen, angivne skydedatoer skal så vidt muligt
overholdes. Skytter der p.g.a. arbejde eller sygdom er forhindret i at
møde, kan dog afvikle serien gangen før eller efter. Afvikling af en serie,
udover de ovenfor nævnte aftener, vil ikke blive godkendt.

F) Ansvar for afvikling.

        Det er udelukkende holdlederen/holdet, der har ansvaret for, at
skydningen bliver afviklet rettidig.

G) Skivebedømmelse:

        Skiverne skal bedømmes efter DFIF´s generelle bestemmelser. Skytterne
bedømmer selv skiverne efter endt skydning. Der byttes skiver med en
anden skytte, evt. fra det hold der er dystet med. Ved tvivlspørgsmål er
det udvalgets afgørelse der er gældende.

H) Point-tildeling.

        Det vindende hold tildeles 2 point, det tabende 0 point.
Såfremt 2 hold skyder lige meget, tildeles hver hold 1 point.

I) Indskud.

        Skydeudvalget kan vedtage et indskud. Derudover betaler hver skytte
den til enhver tid gældende pris for skiver og patroner.

J) Puljeinddeling:

        Skydeudvalget foretager inddeling af de tilmeldte hold i så jævnbyrdige
puljer som muligt. Såfremt udvalget skønner det, kan en turnering af-
vikles i én pulje ved hjælp af handicap-reglen.(Se bilag nr.4)

K) Præmier.

   Der er udsat en vandrepokal til vinderen af hver pulje.

BILAG 2

POKALSKYDNING - DAMER (Brinch's pokal)

Deltagerberettigede

        Alle dameskytter tilknyttet HFI, Horsens kan deltage, uanset hvilken
klasse de normalt deltager i.

Gældende regler

A) Regler

   Der skydes efter DFIF´s generelle bestemmelser

B) Antal serier

        5 serier. En i hver af månederne: november, december, januar,
februar og marts.

 

C) Manglende serier

        Såfremt en skytte mister en serie på grund af sygdom eller arbejde, skal
den afvikles den førstkommende skydeaften efter fraværet.

D) Skydeaften

        Skytten vælger selv hvilken aften i de enkelte måneder hun ønsker
at skyde til pokalen.

E) Antal skud pr. serie

        20, (2 skud til hver plet. ubegrænset antal prøveskud.)

F) Betaling

        Skytten betaler den til enhver tid gældende pris på skiver og patroner.

G) Skivemærkning

        Skiverne mærkes "Damepokal", og skytten meddeler ved køb af skiverne,
at hun ønsker at skyde til pokalen den pågældende aften.

H) Vinder af pokalen

        Den skytte der opnår det højeste antal point samlet i de fem serier.

I) Ejendom

        Pokalen skal vindes 5 år i træk eller 8 år ialt for at blive ejendom.

BILAG 3

Pokalskydning 50 m

Deltagerberettiget

        Alle skytter som opfylder HFI´s fællesbestemmelser.

Gældende regler

        Se DFIF´s generelle bestemmelser for 50 m skydning

Antal serier

        4 serier af 15 gældende skud.

Skydetidspunkt.

        Skytten vælger selv hvilken aften der skydes. Ved udlevering mærkes
skiverne med "pokal".

Betaling

        Skytten betaler den til enhver tid gældende pris for skiver og patroner.

Vinder.

        Den skytte som i sin klasse opnår den højeste sammenlagte pointsum
i de 4 serier.

Ejendomsret.

        Pokalerne udsættes som "evigt vandrende". Dog kan de, såfremt der
udsættes eller skænkes nye pokaler, vindes til ejendom.
Betingelserne vil da være, at de skal vindes 3 år i træk, eller 5 gange ialt.

Bilag nr. 4

HANDICAP-REGLEN.

A) Der tages udgangspunkt i skyttens gennemsnit pr. 1/4.

Har skytten ikke noget gennemsnit pr. 1/4, beregnes det fra sæsonstart
til turneringsstart.
Der beregnes nyt handicap pr. 1/1.
Skyttens gennemsnit trækkes fra 190p. Resultatet = Skyttens handicap.

B) Handicap bruges kun ved beregning af holdresultat ved holdskydning.
Skyttens skudte resultat føres på skyttens personlige kort.

C) Ved beregning af holdresultatet er det de 3 bedste skudte resultater
der bruges.
Skyttens skudte resultat tillægges skyttens handicap.

D) Ingen skytte kan opnå mere end 200p.